فیلم

مراجع اسلام

به ملت تنبه می‌دهم که بیدار باشند
ایجاد اختلاف با هر اسمی باشد، این مضر به اسلام است
بیشتر