فیلم

بنیاد مستضعفان

این قدرت الهی است که به جنگزده‌های ما قدرت عنایت کرده است
این ملت را خدای تبارک و تعالی با دست عنایت خودش قدرتمند کرد
خدمت به مردم جنگزده یک توفیق الهی
خداست که قلبهای شما را نگه داشته است
ارزش خدمت به مستضعفین و جنگ‌زدگان‌
با قدرت کارهای خودتان را انجام بدهید
بیشتر