فیلم

اتحاد اسلامی

استوری | راه، ایجاد اختلاف نیست
استوری | اسلام همه‌چیز دارد
این انسجام را می‌خواهند به هم بزنند
تکلیف ما اتحاد است
استوری | منسجم باشید
شماها باید با هم باشید
ابزار تفرقه
ملت منسجم
بیشتر