فیلم

ایام الله

باید با چنگ و دندان این آزادی و استقلال را حفظ کنید
همه ایّام مال خداست
یوم خوارج
«ایام الله» 15 خرداد و 17 شهریور
آن روزی که‌ این خبیث فرار کرد از «ایّام الله» بود
یوم الله 22 بهمن
خدای تبارک و تعالی به دادِ این ملت رسید
پشتیبانی همه قدرت ها از پهلوی
 15 خرداد مبدا نهضت اسلامی ایران است
بیشتر