فیلم

نهضت سوادآموزی

اعضای حزب جمهوری اسلامی و نهضت سواد آموزی
تشریک مساعی، وظیفه همه‌
ارشاد، تنها وظیفه انجمنهای اسلامی‌
سخنرانی در جمع اعضای سمینار نهضت سوادآموزی (همراهی آموزش با تربیت)
بیشتر