فیلم

سیاست اخلاقی

تا اصلاح نکنیم خودمان را، نمی‌توانیم کشور را اصلاح کنیم
دست از این حب و بغض‌ها بردارید
دنبال این نرویم هِی عیب پیدا کنیم و هِی بنویسیم
با قلم‌های‌مان جامعه را اصلاح کنیم
بیشتر