فیلم

نژادپرستی

دعوت انبیا به اخوت و برادری
وحدت مانع دخالت ابرقدرتها
مطرح نبودن نژاد در اسلام‌
بیشتر