فیلم

حق وتو

این از آن حکومت جنگل بدتر است
اعتراض به داشتن حق وتو
باید همه مستضعفین جهان به هم دست بدهند
سخنرانی در جمع مسئولان کاروانهای حج (وظیفه حجاج و روحانیون کاروانها)
بیشتر