فیلم

حق وتو

این از آن حکومت جنگل بدتر است
اعتراض به داشتن حق وتو
باید همه مستضعفین جهان به هم دست بدهند
بیشتر