فیلم

بازار

اخطار می‌کنم و می‌گویم که گروههایی در صددند که بازار را ببندند
بستن بازار و راه افتادن در محله‌ها بدون اینکه اجازه داده شده باشد انحراف است
راه طولانی برای ساختن کشوری اسلامی‌
حکومت اسلامی باید در همه شئون، اسلامی باشد
بیشتر