فیلم

بازار

اخطار می‌کنم و می‌گویم که گروههایی در صددند که بازار را ببندند
بستن بازار و راه افتادن در محله‌ها بدون اینکه اجازه داده شده باشد انحراف است
راه طولانی برای ساختن کشوری اسلامی‌
حکومت اسلامی باید در همه شئون، اسلامی باشد
سخنرانی در جمع بازاریان تهران (اهمیت بازار- مراعات احکام اسلامی در بازار)
بیشتر