فیلم

مستکبرین

مستضعفان همراه پیامبران‌
هدف نهایی پیامبران از بعثت و نهضت‌
آزادی، استقلال، مقدمه هدف نهایی‌
آرزوی تاسیس «حزب مستضعفین»
خداوند در موضع عفو و رحمتْ رحیم است و در موضع انتقام، انتقامجو
تخطئه روشنفکران غرب زده‌
بیشتر