فیلم

نیروی انسانی

همه چیز ما را از بین بردند
دنبال این بودند که تمام نیروهای انسانی را تباه بکنند
مقابله استکبار جهانی با نیروی انسانی ایران
در انتظار طلوع | قسمت سی و یکم
بیشتر