فیلم

جنگ صفین

یوم خوارج
همه جنگهای اسلامی، برای تربیت جامعه بودند
بیشتر