فیلم

اقوام

وضعیت اقلیت ها و قومیت ها در نظام اسلامی
عدم تبعیض در رسیدگی به امور اقوام مختلف در نظام اسلامی
نبود تبعیض نژادی در اسلام
ریشه مسائل کردستان و آذربایجان در خارج از کشور و رژیم سابق
ملت همه‌شان با ما هستند
بیشتر