فیلم

چهارده خرداد 1368

امام خمینی در بیمارستان
بیشتر