فیلم

اعتماد به مردم

هیچ ملتی نمی‌تواند استقلال پیدا بکند الّا اینکه خودش، خودش را بفهمد
هرچه داریم از ملت است
استوری | هرچه داریم از این ملت داریم
استوری | ملت با اسلام است
استوری | این مردم پابرهنه
پیروزی قلوب، بالاتر از پیروزی کشور است
استوری | مردم از اسلام مایوس نمی‌شوند
امام به فکر و عملِ جوانان اعتماد کردند
تا آخر با مردم
بیشتر