فیلم

جوانان، علم و تزکیه

سخنرانی در جمع مسئولان نظام (وظیفه بشر، نزدیک شدن به آرمانهای وحی)
عالِم فاسد، کشور را فاسد می‌کند
اگر دانشگاه فاسد بشود، یک کشور فاسد می‌شود.
ساده‌اندیشی است که ما گمان کنیم که فقط تخصص، میزان است
بیشتر