فیلم

علمای اسلامی

اختلاف ، عامل شکست مشروطه
مصالح مسلمین را بگویید تا قدرت پیدا کنید
قیام استکبار علیه اسلام
ما استقلال خودمان را حفظ میکنیم
وابستگی دین و دنیا به اسلام
 تزکیه مقدم است بر همه چیز
تهذیب جامعه وظیفه علما و دانشمندان مهذب
تلاش برای آگاهی بخشی به ملتها درباره ایران
تلاش علمای اسلام برای آگاهی بخشی مسلمین در بلادخودشان
بیشتر