فیلم

روشنفکران

در آن دوره عمّال انگلیس بودیم و الان ارتجاعی
دعوت به فرهنگ اسلامی بکنید
دنبال اینند که اینها را از بین ببرند
شکست مشروطه در اثر کنار رفتن مردم و روحانیون
تدریس علوم مادی و معنوی در دانشگاه ها
تشیع روح‌اللهی
ایجاد دلسردی نکنیم
اعدام‌ها
تخطئه روشنفکران غرب زده‌
بیشتر