فیلم

نویسندگان و گویندگان

با گفتار خودشان و نوشتار خودشان به این کشور خدمت کنند
اگر ما در تبلیغ قصور کنیم مدیون نسلهای آینده هستیم
تا جهان مبتلا به این جنایتکاران است روی خوش نخواهد دید
ملت ما بیدار باشد!
اتمام حجت برای روحانیون در جمهوری اسلامی
شکست مشروطه در اثر کنار رفتن مردم و روحانیون
هر کس مخالفت نکند، خائن به اسلام است
مدعیان حقوق بشر در خدمت ابرقدرتها
عمل کردن برخلاف قانون دیکتاتوری است
بیشتر