فیلم

کارگران و کارمندان

باید امید ایجاد کنیم
اعتصاب و کم‌کاری، خیانت به جمهوری اسلامی
بیشتر