فیلم

کشاورزان

کشاورزان و کارگران اساس استقلال کشورند
قوای مسلح ، کشاورزان و کارگران ، مجاهدین فی سبیل الله
«ما خودمان نمی‌توانیم» را از سر بیرون کنید
خداوند به شما قدرت بدهد
کشاورزان مجاهد هستند
اهمیت و جایگاه کشاورزی
همه باید در کنار هم کار بکنند
کارگران و دهقانان، مدیران جامعه انسانیت‌
امروز کشور مال شماست و شما مسئولیت او را مستقیم دارید
بیشتر