فیلم

جانبازان

چطور از شما جانبازان تشکر کنم
ما چه کشته بشویم و چه بکشیم پیروزیم
شیرزنانِ راه اسلام
باید استقامت داشته باشید
ارزش هر خدمت
منّت آنها را بکشید
من امیدوارم که بزودی ان شاء الله، این جنگ تمام بشود
بیشتر