فیلم

جنگ‌زدگان

لزوم توجه دولت و ملت به آوارگان جنگی
این قدرت الهی است که به جنگزده‌های ما قدرت عنایت کرده است
خدمت به مردم جنگزده یک توفیق الهی
خداست که قلبهای شما را نگه داشته است
ارزش خدمت به مستضعفین و جنگ‌زدگان‌
با قدرت کارهای خودتان را انجام بدهید
بیشتر