فیلم

هفدهم شهریور 1357

در هر قصه‌ای که واقع می‌شد، یک بهره‌ای قهراً برداشته می‌شد
هر ضرری که به ما وارد شد یک نفعی هم پهلویش بود
بیشتر