فیلم

هفتم تیر 1360

این یک واقعه بزرگی و ثلمه بزرگی بر اسلام و مسلمین بود
مهم برای ما این است که ما به تکلیفمان عمل بکنیم
انسجام بیشتر ملت با شهادت خدمتگزاران جمهوری اسلامی
شهادت شهید بهشتی وآثار آن
شهادت آقای بهشتی و این هفتاد نفر مظلوم یکدفعه متحول کرد مردم را
بیشتر