فیلم

حج خونین

سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت در آستانه هفته دولت (فاجعه کشتار حجاج)
حج خونین
نمی توانیم از مسئله حجاز بگذریم
خائنین حرمین
کشتار حجاج توطئه ای از پیش طراحی شده
هتک حرمت کعبه
بیشتر