فیلم

مصطفی چمران

پنجاه سال عبادت کردید...
سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (تذکر به بنی صدر، نهضت آزادی و فریب خوردگان)
بیشتر