فیلم

محمدعلی رجایی

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‌
ما هر چه جدیت کردیم که بعضیها را آدم کنیم، نتوانستیم
این افرادی که شهید شده‌اند در نظر همه ما عزیز و ارجمندند
گمان کرده‌اند که جمهوری اسلامی با نبود چند نفر از بین خواهد رفت
ملت حاضر در صحنه مانع آسیب جمهوری اسلامی
ملت ما هیچ خم به ابرو نمی‌آورند
کشور ما انسجام خودش را حفظ می‌کند
سوگواری ملت در شهادت رجائی و باهنر
رجایی و دیگران اگر نیستند، خدا هست
بیشتر