فیلم

مصلحت

ما دنبال مصالح اسلام هستیم، نه دنبال پیشرفت حرف خودمان
لطمه به اسلام
بیشتر