فیلم

روحانیت و مسئولیت‌ها

سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور (حفظ شئونات اسلامی)
مخالفت با امام خمینی مخالفت با اسلام است
اعتبار مکتب ما، بسته به اعمال ماست...
استوری | منسجم باشید
بیشتر