فیلم

روحانیت و مسئولیت‌ها

سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور (حفظ شئونات اسلامی)
مخالفت با امام خمینی مخالفت با اسلام است
بیشتر