فیلم

معجزه

متحول شد حال ما از آن خوف به یک قدرت
بیداری و توجه به خدا مایه نجات و فلاح‌
بیشتر