فیلم

رسالت انبیا

سخنرانی در جمع مسئولان جهاد سازندگی (ابعاد شخصیت حضرت علی «ع»)
کوشش انبیا در تربیت انسان
زحمات انبیاء
تکلیف داریم...
بزرگتر مربّی بشر
مقدمه کمال انسان
وقتی مقصد الهی شد
بیشتر