فیلم

دین

توسعه معرفت هدف مکاتب الهی
آن اسلامی که به درد جامعه نرسد منزوی است
با مردهای فاجر این دین ما تایید می‌شود
تربیت انسان هدف تمامی ادیان الهی‌
ادیان به همه ابعاد بشر کار دارند
اسلام و اقلیتهای مذهبی‌
مستضعفان همراه پیامبران‌
تربیت انسان، هدف همه انبیا
امتناع از تحمیل به مردم
بیشتر