فیلم

حکومت اسلامی

تبلیغات استکبار علیه ایران و اسلام
قرآن ، کتاب جامع
بعد ظاهری قرآن ، کتابی برای اداره امور بشر
بعثت رسول خدا نشانگر راه رفع ظلم
دعا برای پیروزی حکومت اسلامی و ظهور حضرت ولی عصر(عج)
درک محرومین توسط مسئولین حکومت مردمی
تفاوت رویکرد حکومت محرومان و اشرافی با مستکبران
امروز روزی است که مردم ما از جنگ نمی ترسد
در حکومت مردمی خوف در دل مردمش نیست
بیشتر