فیلم

وحدت و ضرورت آن

استوری | ما باید از همه طبقات ملت تشکر کنیم
نعمت وحدت
استوری | کشور با اتحاد بیمه می‌شود
استوری | مملکت اسلامی بن‌بست ندارد
تکلیف ما اتحاد است
شماها باید با هم باشید
ابزار تفرقه
این پیروزی سنت الهی است
وحدت انقلابی
بیشتر