فیلم

انبیا

عدل مقدمه انسان سازی
تفاوت اعمال انبیا با مردم‌
صراط مستقیم
توسعه معرفت هدف مکاتب الهی
منطق انبیاء در برخورد با کفار و مومنین
وقتی مقصد الهی شد راه دشوار آسان بنظر میرسد
خطر قدرت در دست ظالم
ما تکلیف داریم درمقابل ظلم بایستیم
عزت و استقلال ارزش و شرافت بزرگ انسانی
بیشتر