فیلم

امام حسن (ع)

وارد شدن در حکومت و سیاست با قداست اهل علم مخالف است
بیشتر