فیلم

قوای مسلح

لزوم حفظ آمادگی در برابر دشمن
ما باید با قدرت بایستیم و عقب نشینی نکنیم
تا وحدت هست ان شاء الله پیروزی‌ها هم است
آن که ضربتها را وارد می‌کند میزان است
نه قدرت اسلام را اینها می‌توانند بفهمند، و نه ملت خودشان را شناخته‌اند
خدا به ما ترحم کرد و متحول کرد این جوانها را
دفاع از جمهوری اسلامی، وظیفه همه‌
از خدا می‌خواهم که قدرت نظامی و انتظامی ما را هر چه بیشتر قوی کند
همه باید از خودشان مراقبت کنند
بیشتر