فیلم

فلسطین

سلطه بیگانگان مصیبتی برای کشورهای اسلامی
طمع‌های اسرائیل
برای خدا و برای اسلام قیام بکنید
مشکل مسلمین فقط قدس نیست
مشکل مسلمین فقط قدس نیست
بیشتر