فیلم

فتنه

ملت باید بیدار باشد
اگر مردم در صحنه باشند هیچ قدرتی کاری نمیتواند بکند
شما از این شکست‌خورده‌ها هیچ هراس نداشته باشید
آنها الآن درصدد اینند که در بین خود این مردم اختلافاتی درست کنند
از سخنرانیهایی که موجب تشنج بشود جلوگیری کنید
تا دیر نشده است به جای خودتان بنشینید
اخطار می‌کنم و می‌گویم که گروههایی در صددند که بازار را ببندند
بستن بازار و راه افتادن در محله‌ها بدون اینکه اجازه داده شده باشد انحراف است
در مقابل این اعلامیه «جبهه ملی» ، تکلیف دیگر ندارید شما؟
بیشتر