فیلم

فتنه

سخنرانی در جمع مردم (تاسیس حزب مستضعفین و هشدار به گروهکها)
دعوت به مقاتله با کفار ، رحمت الهی
بیشتر