فیلم

فتنه

سخنرانی در جمع مردم (تاسیس حزب مستضعفین و هشدار به گروهکها)
دعوت به مقاتله با کفار ، رحمت الهی
عدم امکان پیشرفت کشور در دوران فتنه و آشوب
ایجاد اختلاف موجب سلطه خارجی خواهد شد
 جمهوری اسلامی برای مصلحت همه است
جمهوری اسلامی و اسلام، پشتیبان دانشگاه است
به آغوش ملت برگردید
تبلیغات گروهک ها و نوکران رژیم پهلوی ضد جمهوری اسلامی
بزرگترین گناه ، طرفداری از کسانی که به ضد اسلام قیام کرده‌اند
بیشتر