فیلم

امام حسین (ع)

اینهایی که تزریق میکنند به شما ملت گریه، خیانتکارند، اربابانشان از این گریه ها می‌ترسند
نمی توانیم از مسئله حجاز بگذریم
خائنین حرمین
مقدسین نهروان
وقتی مقصد الهی شد راه دشوار آسان بنظر میرسد
عزت و استقلال ارزش و شرافت بزرگ انسانی
ارزش عظیم مجالس عزاداری سید الشهدا
ترس حکومت های ظالم از مجالس عزا و دستجات
ترس قدرتهای بزرگ از اجماع خودجوش ملت در محرم و صفر
بیشتر