فیلم

حسن عارفی

توضیحات دکتر عارفی درباره روند درمانی 10 ساله امام خمینی
توضیح پزشکان درباره آخرین وضعیت جسمانی امام خمینی (ره)
بیشتر