فیلم

میرحسین موسوی

سخنرانی در جمع مسئولان نظام جمهوری اسلامی (توجه به معنویات- ساده زیستی)
سخنرانی در جمع مسئولان نظام اسلامی (استمرار مبارزه تا رفع فتنه از عالم)
سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت در آستانه هفته دولت (فاجعه کشتار حجاج)
سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت (لزوم خدمت مسئولان به مردم)
سخنرانی در جمع مسئولان نظام (ضیافت اللَّه در عالم ماده و عالم مثال)
لیست زهرآلود
بیشتر