فیلم

سید عبدالکریم موسوی اردبیلی

سخنرانی در جمع مسئولان نظام جمهوری اسلامی (توجه به معنویات- ساده زیستی)
سخنرانی در جمع مسئولان نظام اسلامی (استمرار مبارزه تا رفع فتنه از عالم)
سخنرانی در جمع مسئولان نظام (ضیافت اللَّه در عالم ماده و عالم مثال)
سخنرانی در جمع مسئولان دستگاه قضایی کشور (تبیین ظلم و جنایات قدرتها)
مقایسه دستگاه قضایی شاه با قوه قضائیه جمهوری اسلامی‌
بیشتر