فیلم

رژیم پهلوی

بخشی از فیلم سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت- تاکید بر «جمهوری اسلامی»)
سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت- تاکید بر «جمهوری اسلامی»)
بانوان در دوران پهلوی
لزوم بیان خدمات جمهوری اسلامی به ملت
عدم رسیدگی به محرومان در حکومت اشرافی
خوف نداشتن از قدرتها در حکومت محرومان
تفاوت رویکرد حکومت محرومان و اشرافی با مستکبران
تفاوت دیدگاه مرفهین و محرومین درباره جمهوری اسلامی
امروز احساس این است که میتوانیم
بیشتر