فیلم

تبلیغات

ما هیچ وقت بنا نداشتیم و نداریم که به یک کشوری هجوم کنیم
دقت در اسلامی بودن صداوسیما
در آن دوره عمّال انگلیس بودیم و الان ارتجاعی
ادعای صلح آمریکا و اسرائیل
باید با تبلیغات، مسلمین را در صحنه نبرد بیاورند
کارهای آنها در ایران دیگر اثری ندارد
اگر ما در تبلیغ قصور کنیم مدیون نسلهای آینده هستیم
تبلیغات ابرقدرت‌ها
یا انحراف ، یا انفجار
بیشتر