فیلم

حفظ اسلام

سخنرانی در جمع وعاظ تهران و ... (حفظ نظام اسلامی- وظایف روحانیت)
همه باید حال آماده‌باش داشته باشند
تمام مقصد ما مکتب ماست
بیشتر