فیلم

حفظ اسلام

سخنرانی در جمع وعاظ تهران و ... (حفظ نظام اسلامی- وظایف روحانیت)
همه باید حال آماده‌باش داشته باشند
تمام مقصد ما مکتب ماست
برای حفظ کشوراسلام
لطمه به اسلام
حفظ مکتب و حفظ کشور
هوشیاری در مقابل غرض‌ورزان‌
ما امروز از دوستان می ترسیم
استوری | آسایش فکری نتیجه فداکاری
بیشتر